สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
June 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สินค้า
สถิติ
เปิดเมื่อ4/06/2018
อัพเดท23/04/2019
ผู้เข้าชม6350
แสดงหน้า8938
เฟสบุ๊ค

ประวัติ สกต.

อ่าน 162
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
               สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. มีชื่อย่อว่า 'สกต.' จัดเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตรตามที่นายทะเบียนสหกรณ์จัดประเภทไว้  สกต.ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการจัดตั้ง  โดยได้รับทุนในรูปแบบของค่าหุ้นจากสมาชิก  ซึ่งเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
 
             วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สกต. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.  ดำเนินงานโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ โดยไม่ มุ่งผลกำไรจากสมาชิกแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ
  • เพื่อ รวมกันซื้อ  ปัจจัยการผลิต  ประเภท เมล็ดพันธ์พืช  พันธุ์สัตว์  ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช  เครื่องจักรกลการเกษตร  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องอุปโภคบริโภค  ข้าวสาร ฯลฯ
 
  • เพื่อรวมกันขาย  ผลผลิตการเกษตร เช่น ผลไม้ และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร
 
  • ธุรกิจบริการ  บริการขนส่ง  บริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  บริการรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เป็นต้น